دانلود بهترين برنامه هاى كاربردى و مطالب درسى و كتاب هاى مذهبى و فرهنگى از به روزترين پيوند هاى سايت

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 


        گزارش کار کارگاه مکانیک سیالات

عنوان آزمایش :          اندازه گیری دبی پمپ سری و موازی

اعضاي گروه :                    

هدف كار :

مقایسه پمپ ها در حالت سری و موازی

 

تکنسین محترم :       

استاد مربوطه :        

 

 

 

 

تئوری آزمایش:

پمپ ها یکی از متداول ترین انواع توربو ماشین های مصرف کننده قدرت می باشند. که در اکثر سیستم های تاسیساتی ، آب رسانی ، هیدرولیکی و غیره به کارمی روند . پمپ ها باعث افزایش انرژی مایعات می گردند.

در پمپ چگالی سیال هم ثابت و هم مقدار آن زیاد است .اختلاف فشار معمولا قابل ملاحظه است و ساختمان پمپ بایستی محکم باشد. هنگامی که وجود يک پمپ به تنهايی نتواند دبی يا ارتفاع مورد نياز ايستگاه را تامين کند از دو يا تعداد بيشتری پمپ در مدار استفاده می شود اتصال پمپ ها به يکديگر و يا نحوه قرار گيری آنها در مدار ، بطور کلی در دو حالت موازی يا سری صورت می گيرد .

 به هم پيوستن پمپها به صورت موازی :

در اين حالت ، دبی کلی ايستگاه از طريق چند پمپ که بصورت موازی به يکديگر بسته شده اند عبور خواهد کرد نحوه عملکرد اين پمپها شبيه مدارهای الکتريکی در حالت موازی می باشد. شکل (1 )؛ به اين صورت که دبی کلی ايستگاه از جمع دبی های عبوری از هر پمپ بدست می آيد و ارتفاع توليدی تمامی آنها نيز با يکديگر مساوی است. به هم پيوستن پمپ ها به صورت موازی بر نقطه کار هر يک از پمپ ها اثر می گذارد .

برای بدست آوردن منحنی مشخصه مجموعه ، بايد دبی های هر يک را  در ازاء ارتفاع ثابت با يکديگر جمع و نقاط حاصل را به هم متصل نمود .

محل تلاقی مدار با منحنی بدست آمده نقطه کار سيستم را تعيين می کند . برای مشخص کردن نقطه کار هريک از پمپ ها ، بايد از محل دو منحنی ، خطی موازی با محور Q ها رسم شود. شکل (1)  نقطه کار پمپ ها را نشان می دهد (Q2 , Q1 ). پمپ ها معمولاً به نحوی انتخاب می شوند که در حوالی نقطه راندمان ماکزيمم خود کار کنند

.

ارتفاع کل رامی توان از رابطه زير بدست آورد :

             

 

 

شکل (1)منحنی عملکرد دو پمپ به صورت موازی

 

 به ترتيب فشار استاتيکی در دهانه های خروجی و ورودی پمپ ها می باشند .

هنگاميکه پمپ های (1 ) و (2 ) ، هر يک به تنهايی درمدار قرار گيرند دبی توليدی توسط آنها به ترتيب  خواهد بود .

موازی بستن دو يا تعداد بيشتری پمپ در يک مدار ، هنگامی صورت می گيرد که :

در ازاء دبی مورد احتياج ، اندازه پمپ انتخابی بزرگ شود که در اين صورت با تقسيم دبی بين دو يا چند پمپ می توان در يک ارتفاع ثابت ، پمپ هايی با اندازه کوچکتر انتخاب نمود . با افزايش تعداد پمپ ها کارائی دستگاه بهتر می شود .

 

نکات قابل توجه در بستن پمپ ها بطور موازی :

1-استفاده از پمپ های يکسان برای بستن درصورت استفاده از پمپ های غير يکسان بايد از شير يک طرفه در مسير بعد از هر پمپ استفاده شود .

2-در به هم بستن پمپ های موازی بايد سعی شود که مقاومت ديناميکی مدار حتی الامکان کم باشد زيرا همانگونه که از شکل ( 1) مشاهده می شود هرچه شيب منحنی مشخصه مدار بيشتر باشد دبی توليدی مجموعه پمپ ها کاهش يافته و در اين صورت موازی بستن پمپ ها تاثير چندانی نخواهد داشت .

3-همانطور که گفته شد ، دبی توليد هر يک از پمپ ها در حالت موازی ، کمتر از دبی توليدی پمپ ها درحالتی است که به تنهايی در مدار قرار گيرند . بنابراين وقتی يکی از پمپ ها از کار بيفتد از مدار خارج شود دبی توليدی پمپ ها افزايش پيدا می کند .

به هم پيوستن پمپ ها به صورت سری :

به هم پيوستن پمپ ها به صورت سری در يک مدار برای بالا بردن فشار توليدی در ازاء يک دبی معين صورت می گيرد دراين حالت ، دبی کلی ايستگاه از پمپ های متعدد که بصورت سری قرار گرفته اند گذشته و فشار آن د رهر مرحله افزايش می يابد در اين جا نحوه عملکرد پمپ ها همانند مدارهای الکتريکی در حالت سری است برای ترسيم منحنی مشخصه مجموعه پمپ ها در حالت سری ، بايد به ازاء يک دبی  معين ارتفاعهای متناظر را با يکديگر جمع و نقاط بدست آمده را به هم متصل نمود يک نمونه از منحنی مشخصه پمپ ها در حالت سری در شکل (2 ) آمده است محل تلاقی منحنی مشخصه مدار با منحنی بدست آمده ، نقطه کار پمپ را تعيين می کند .

در به هم پيوستن پمپ ها بصورت سری بايد به نکات زير توجه کرد :

1-به علت آنکه سيال به هنگام ورود به دومين پمپ سری ، دارای فشار بيشتری است فشار در پوسته و محفظه آب بندی اين پمپ بيشتر می باشد از اين رو پمپ نياز به آب بندی مناسب تری دارد و همچنين فشار داخل آن نبايد از فشار آزمايش پوسته پمپ بالاتر رود .

2-در حالتی که دو پمپ يکسان با يکديگر به صورت سری بسته شوند ارتفاع کل دو برابر هر يک از پمپ ها خواهد بود اما دراين مورد نياز ارتفاع توليدی مجموعه دو پمپ ، کمتر از دو برابر ارتفاع توليد يک پمپ ، در حالتی است که به تنهايي در مدار قرار گيرد .

3-بهتر است د رسری بستن از پمپ های يکسان استفاده شود .

 

در حالت سری ارتفاع کل را می توان از رابطه زير بدست آورد .

                                                 (2-6)                                  

شکل (2) منحنی عملکرد دو پمپ به صورت سری

 

 

 

برای هر پمپ داریم:

                                                              (3-6)                                                QH  =مفيد P

توان مصرفی پمپ برابر توان الکتريکی گرفته شده از شبکه برقی شهری است

                                                   (4-6)                               P=VI                                                                                                                

پس راندمان بصورت :

QH / VI              (5-6)        = مصرفی P/ مفيد  

راندمان درحالت موازی برابر  است با   و راندمان درحالت سری برابر است با

 

 

روش کار:

مواد لازم: آب

 

وسایل لازم: دستگاه پمپ های سری و موازی ، کرنومتر

 

در این آزمایش قصد داریم که دبی آب خروجی از پمپ هارادر حالت سری و موازی اندازه - گیری کرده وبا هم مقایسه کنیم، برای این کار دبی پمپ ها را به بطور جداگانه در حالت سری و موازی اندازه گیری می کنیم که بصورت زیر است:

عملکرد پمپ ها به صورت سری

برای اینکه پمپ ها به بصورت سری کار کنند ، می بایست شیر ها را طوری تنظیم کنیم آب ابتدا وارد پمپ شماره 1 شده وسپس وارد پمپ شماره 2 شده و سپس به لوله خروجی راه یابد، برای اینکه پمپ ها بدین صورت کار کنند، با توجه به شکل صفحه بعد ، هر دو شیز قرمز رنگ را بسته وشیر گازی آبی رنگ را باز می کنیم0

حال با استفاده از کرنومتر زمان لازم برای پر شدن حجم معینی از آب را اندازه گیری کرده واز تقسیم حجم پر شده به زمان پرشدن ، دبی را اندازه گیری کرده ونتایج را در جدولی مانند جدول 1-6  ثبت می کنیم.

عملکرد پمپ ها به صورت موازی

در این حالت می بایستی شیرها را طوری تنطیم کنیم آب به طور همزمان وارد هر دو پمپ شده و سپس به لوله خروجی راه یابد، برای این کار،  این بار هر دو شیر قرمز رنگ را بسته وشیر گازی آبی رنگ را باز می کنیم .

در اینجا نیز دبی را بصورت قبل اندازه گیری کرذه ودر جدول 2-6  ثبت می کنیم.

 

 

عملکرد پمپ ها به صورت سری(شکل 1-6)

 

دبی بر حسب

Li/s

حجم پر شده (Li )

زمان (s )

وضعیت شیر

0.373

6

16.07

کاملا باز

0.369

6

16.23

یک دور بسته

0.331

6

18.09

دو دور بسته

0.0835

2

23.94

سه دور بسته

 

عملکرد پمپ ها به صورت موازی(شکل2-6)

 

دبی بر حسب

Li/s

حجم پر شده (Li )

زمان (s )

وضعیت شیر

0.405

14

34.57

کاملا باز

0.397

10

25.17

یک دور بسته

0.36

10

27.8

دو دور بسته

0.028

2

70.17

سه دور بسته

 

نتیجه:

 همان طور که ملاحظه می شود دبی خروجی از پمپ ها هنگامی که بصورت موازی باشندبیشتر است بنابر این برای انتقال سیال در یک ارتفاع ثابت بهتر است که پمپ ها به صزرت موازی متصل شوند.

 

 

منابع :

www.iran-eng.com

www.shimist.ir

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۱ساعت 14:50  توسط علی قدرآبادى  |